Історія кафедри

                                            КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ДИЗАЙНУ

          Кафедра Безпеки життєдіяльності та дизайну була заснована 2 вересня 2021 р. шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри Безпеки життєдіяльності та  кафедри Інженерної графіки та технічного дизайну.

                                                   КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

        Історія кафедри Безпеки життєдіяльності бере свій початок з 1902 р. У цей час слухачам усіх спеціальностей Школи мукомелів викладався курс «Техніка безпеки».

           Навчальну дисципліну «Охорона праці» на кафедрі Технологічного устаткування зернових виробництв і охорони праці викладали І. Р. Дударєв, Л. С. Солдатенко, В. Ф. Петько, Л. І. Котляр.

        У вересні 1984 р. в результаті реорганізації була створена кафедра Охорони праці. Першим її завідувачем був к.т.н., доцент Анатолій Іванович Харитонов. На кафедрі працювали сім викладачів, які читали дисципліну «Охорона праці» на всіх факультетах. Була створена сучасна, могутня матеріально-технічна, лабораторна і методична база, у тому числі навчально-методичний кабінет з охорони праці.

        Активна науково-дослідна діяльність А. І. Харитонова в галузі створення автоматизованих систем керування охороною праці завершилась у 1994 р. успішним захистом докторської дисертації на тему: «Моделювання й оцінка стану систем безпеки».

         За час керівництва кафедрою А. І. Харитонова активно розвивалася створена ще в 1969 р. з ініціативи д.т.н., проф. О. М. Дзядзіо і к.т.н., доц. М. Я. Симоновича лабораторія промислової акустики. За підсумками її роботи Б. П. Богатирьов, Ю. П. Ткач, В. О. Писларь розробили глушники шуму й одержали на них шість авторських свідоцтв. Глушники неодноразово експонувалися на різних виставках в Україні і за кордоном, демонструються на постійно діючій виставці науково-технічних розробок академії. Глушник шуму типу ОТІ отримав бронзову нагороду на виставці досягнень народного господарства СРСР, а його модернізований аналог У2-БГШ був прийнятий до серійного виробництва.

     Результати багаторічних досліджень були узагальнені в монографії «Боротьба із шумом на зернопереробних підприємствах».

         Дисципліна «Цивільний захист» вивчається з 1963 р. Великий внесок в її становлення внесли доценти К. Н. Єфімов, А. П. Бондар, А. С. Харитонов, М. П. Константинов, асистент Г. П. Злобін.

         У 1992 р. на базі кафедри Охорони праці була створена кафедра Безпеки життєдіяльності. З 1988-го по 2006 р. кафедрою завідував к.т.н., доцент Олексій АзаматовичЖурбенко. У цей період були підготовлені нові дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Радіоекологія» і «Охорона праці на підприємствах галузі», була проведена велика робота з забезпечення кафедри підручниками, посібниками, навчально-методичною літературою та вимірювальними приладами.До 100-річчя академії вийшов навчальний посібник «Радіаційна безпека».

         Науково-дослідна робота кафедри проводилася за напрямами: автоматизація функцій обліку й аналізу виробничого травматизму в галузі (регіоні) за допомогою ЕОМ; розробка автоматизованих систем управління охороною праці; зменшення шуму на комбінатах хлібопродуктів і інших промислових підприємств; віброакустичні дослідження й іспити виробничого устаткування.

        У 2000 р. з появою молодих учених на кафедрі наукова тематика розширилася такими напрямами: енерготехнологічне удосконалювання систем низькотемпературного поділу харчових рідин; розробка параметрів термостабілізації консервів з риб Азово-Чорноморського басейну; підвищення динамічної вібробезпеки імпульсних редукторів.

         У 2006–2015 рр. завідувачем кафедрою БЖД був д.т.н., професор Олександр Андрійович Нетребський. Він розробив концепцію розвитку кафедри: створення й атестація лабораторій радіологічних вимірів, атестації робочих місць; розвиток навчально-методичного кабінету кафедри; розвиток кадрового потенціалу кафедри, а також нові наукові напрями: наукові основи розробки і створення безпечних технологічних ефективних технічних систем; наукові основи безпечної діяльності людини на виробництві та в побуті; наукові основи оцінки ризику життя людини в побуті та на виробництві. Матеріали багаторічних досліджень в галузі подрібнення зерна ввійшли до монографії О. А. Нетребського «Інтенсифікація подрібнення зерна».

        Колектив кафедри Безпеки життєдіяльності, 2008 р. Зліва направо, нижній ряд: Л. М. Орлюк, З. М. Сахарова, О. А. Нетребський, О. О. Фесенко, І. А. Дюдіна; верхній ряд: С. І. Міленчук, О. А. Журбенко, В. М. Савко, Ю. П. Ткач, Н. О. Коваленко, М. О. Прусенков

         У 2013 р. до складу кафедри Безпеки життєдіяльності приєдналися секції «Охорони праці» та «Безпеки життєдіяльності і цивільного захисту» Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського. На факультеті Холодильної техніки з 1953 р. викладалася дисципліна «Техніка безпеки під час експлуатації холодильного устаткування».

         У 1967 р. з`явився курс «Техніка безпеки при експлуатації кріогенного устаткування». У подальшому ці розділи ввійшли до дисципліни «Охорона праці», яка була внесена в навчальні програми всіх інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів технічного профілю. Становлення цієї дисципліни, розробка робочих програм, організація лабораторної бази проводилась за активної участі к.т.н. доцента В. С Комарова та доцента Л. М. Глінки.

         У 1988 р. вийшов друком підручник «Безопасность труда при эксплуатациихолодильных установок», його автори І. Г. Чумак, В. С. Комаров, В. П. Кочетов.

         З 2015 р. кафедру Безпека життєдіяльності очолює к.т.н., доцент Олена Олександрівна Фесенко.

        З 2015 по 2021 рр.  навчальний процес на кафедрі БЖД забезпечували  доц. О. О. Фесенко, доц. В. М. Лисюк, ст. викл., к.с.-г.н. С. М. Неменуща, ст. викл., к.т.н., Н. Ю. Сапожнікова, ст. викладачі З. М. Сахарова, В. І. Булюк, В. Г. Швець, зав. лабораторією В. В. Пуга, інженер К. Г. Барбан, технік-лаборант О. Г. Воробей.

        Під керівництвом викладачів кафедри студенти створили такі банки даних: якісний склад трудових ресурсів; економічні наслідки травматизму і профзахворювань в Україні; використання й утилізація пластикового посуду і пакувальних матеріалів; сучасні соціальні небезпеки: проблеми інформаційного обміну, мобільного зв’язку тощо.

         Для студентів усіх спеціальностей викладаються такі дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі». Навчання студентів проводиться в чотирьох спеціалізованих аудиторіях, які оснащені лабораторними установками, технічними засобами навчання, інформаційними стендами, тренажерами серцево-легеневої реанімації. Під час занять використовуються діючі демонстраційні макети сховищ та інформаційні стенди.

        За період 2015–2021 рр. на кафедрі було підготовлено та видано 2 монографії (одна – закордонне видання)  та шість  навчальних посібників,

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ДИЗАЙНУ

         Кафедра Інженерної графіки та технічного дизайну – одна з найстаріших в академії. У навчальні плани Одеського млино-технічного училища входили графічні заняття: малювання і креслення (геометричне, технічне, спеціальне, будівельне). У числі загальнотехнічних предметів Одеського технікуму технології зерна і борошна були нарисна геометрія і креслення, серед спеціальних предметів – млино-технічне креслення, креслення деталей конструкцій млинових механізмів. У технікумі креслення викладав інженер Євген Прохорович Єфімов.

         На початку 30-х років секцією креслення керував доцент Казимир Осипович Вронський.

         1 січня 1935 р. ця секція увійшла до складу Технологічного факультету. У 1935 р. на базі секції креслення була організована кафедра Графіки, на якій читалися такі дисципліни, як «Креслення» і «Нарисна геометрія». Кафедру очолив доцент Михайло Миколайович Волков. На кафедрі працювали чотири викладачі і лаборант, які навчали сто студентів I і II курсів технологічного факультету. У період роботи в Ташкенті спочатку нарисна геометрія, графіка і технічне малювання входили в число навчальних дисциплін кафедри Деталей машин.

        З відновленням кафедри її завідувачем з 1 липня 1943 р. був призначений д.т.н., професор Семен Семенович Аглицький, який керував кафедрою до 1948 р. У наступні роки кафедру очолювали доценти Абрам Давидович Короб (1948–1952 рр.), Василь Федорович Мальцев (1952–1954 рр.), старший викладач В’ячеслав Олександрович Князєв (1956–1959 рр.). У 1959 р. очолив кафедру доцент Борис Сергійович Гуськов. На кафедрі працювали також доценти Є. О. Баніт, М. Д. Бірючевський, старші викладачі С. С. Д’яченко, Д. Л. Коган, Є. І. Ільницька, В. А. Заблонська, В. П. Малаховцев, викладачі Л. М. Маценко, І. С. Орлик, В. Н. Бондарев, В. М. Копеляк, М. Я. Симонович, С. В. Жуков, Г. М. Греков, А. Т. Молостова, В. В. Шумішін, А. Д. Крахін.

          Під їх керівництвом здійснювалася велика робота з підвищення науково-педагогічного рівня викладачів, удосконалення навчально-виховного процесу. У повоєнний період розширювалася матеріальна база кафедри, створювалися зручні для роботи креслярські зали. На кафедрі постійно працювала група, яка проводила наукові дослідження в різних напрямах, в результаті були захищені кілька кандидатських дисертацій (к.т.н. В. П. Малаховцев і Г. М. Греков).

       У 1967–1987 рр. кафедрою керував доцент Георгій Макарович Греков. У цей час на кафедрі сформувалося науково-педагогічне спрямування щодо вдосконалення організації навчального процесу, були захищені дві кандидатські дисертації (С. О. Смірнова та Л. І. Заякіна).

         У 1988–1998 рр. кафедрою керував доцент Валерій Миколайович Петров. У цей періодпочалися перші розробки з впровадження у навчальний процес елементів комп’ютерної графіки в системі AutoCad. Поруч з В. М. Петровим працювали досвідчені фахівці та педагоги: доценти – О. А. Оргіян, Л. І. Заякіна, С. О. Смірнова, Г. Д. Маламен, О. П. Олік, О. Б. Василів, старші викладачі – Ю. В. Прік, С. С. Гріденок, Л. Г. Царенко, викладачі – Т. О. Донченко, Л. М. Сагач, О. А. Краснодемська, О. І. Іванова, О. М. Байдак, Г. П. Ніколаєва, Л. Т. Смірнова.

         З 1998-го по 2007 р. кафедру очолював доцент О. А. Оргіян. У 2002–2003 рр. на кафедрі були захищені дві докторські дисертації (О. А. Оргіян і Г. Д. Маламен).

      З 2003 р.  кафедру очолювала д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Ліна Олександрівна Іванова. У цей період у штаті кафедри працюють вісім викладачів, з них два доценти – к.пед.н. С. О. Смірнова, к.т.н. Б. А. Ломовцев, старші викладачі Л. М. Сагач, О. В. Федосєєв і С. Є. Польова, асистенти Т. О. Донченко. Навчально-допоміжний персонал кафедри: завідувач лабораторії Н. М. Косіцина, інженери М. О. Помазенко та Є. В. Іваненко і старший технік І. А. Костішена.

        Кафедра веде підготовку студентів різних спеціальностей з освоєння таких дисциплін: нарисна геометрія, проекційне креслення, машинобудівне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка, дизайн готельно-ресторанного господарства, технічний дизайн, інтелектуальна власність, інженерне обладнання будівель та громадське будівництво.

         Кафедра Інженерної графіки та технічного дизайну здійснює підготовку студентів за трьома напрямами: фундаментальна дисципліна «Інженерна графіка» з активним використанням комп’ютерної графіки; загальноосвітня інженерна дисципліна «Технічний дизайн» у розвитку конкурентоспроможних технологічних процесів харчової промисловості; загальноосвітні дисципліни «Інженерне обладнання будівель» і «Громадянське будівництво», «Інтелектуальна власність».

         За період 2012–2021  рр. на кафедрі було підготовлено та видано п’ять монографій та чотири навчальних посібники, отримано вісім патентів на корисні моделі.

        З 2016 по 2021 рр. викладачі кафедри  Інженерної графіки та технічного дизайну були у складікафедри Електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки.

        На сьогоднішній день у складі кафедри Безпеки життєдіяльності та графіки є 8 викладачів – зав.кафедри, доц., к.т.н. Фесенко О.О., проф., д.т.н. Іванова Л.О., доц., к.т.н., Лисюк В.М., доц., к.т.н., Ломовцев Б.А., доц., к.т.н. Шофул І.І., ст.викл., к.с.-г.н. Неменуща С.М., старші викладачі Сахарова З.М., СагачЛ. М., Навчально-допоміжний персонал кафедри - завідувачі лабораторії Пуга В.В., КосіцинаН. М., інженери Барбан Х.Г. та  Іваненко Є.В.